ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Π.Ε.ΣΥ.Θ. ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

kataggelia

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Π.Ε.ΣΥ.Θ. και φίλοι,

Ακολουθεί καταγγελία του Συλλόγου μας σχετικά με θέσεις απασχόλησης για την θερινή απασχόληση του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου για μία ακόμη φορά η προκήρυξη περιλαμβάνει κριτήρια και παραμέτρους που πλήττουν τα ακαδημαϊκά μας προσόντα και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Παρακαλούμε μελετήστε την επιστολή καταγγελίας μας και υποβάλετε αίτηση ακόμα και σε περίπτωση μη διόρθωσης από πλευράς του Δήμου. Έτσι κατοχυρώνεται το έννομο συμφέρον ατομικά για υποβολή ένστασης. Ενημερώστε τον σύλλογο για τις κινήσεις σας και τις εξελίξεις.

Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. είναι τα μέλη του. 
Το Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ.

Αθήνα, 6/6/2020
Αρ πρωτ : 2167

Κοινοποίηση:

Υπουργός Εσωτερικών
Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
Γενικό Γραμματέα Ευθύμιος Φωτόπουλος

Κύριε Δήμαρχε,

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες του Δημοτικού Συμβουλίου

Με μεγάλη έκπληξη ως Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.ΣΥ.Θ. (Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων) πληροφορηθήκαμε μια σοβαρή αστοχία στην προκήρυξη θέσεων εργασίας εκ μέρους του Δήμου σας. Συγκεκριμένα στην προκήρυξη για θέσεις απασχόλησης στην θερινή απασχόληση του Δήμου σας, αναφέρει στον πίνακα Α κωδικό 903 την ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Θεατρικών ΣπουδώνΗ διατύπωσή σας για Τ.Ε.Ι. Θεατρικών Σπουδών δεν υφίσταται.

Κατόπιν στον πίνακα Β στα απαιτούμενα προσόντα για τον κωδικό 903 αναφέρονται τα :

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. 3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.) 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 6 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.) 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω :

Η ειδικότητα που αναγράφεται και αναζητείτε είναι ΜΟΝΟ Π.Ε. και όχι Τ.Ε.

Εξ ορισμού ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ο απόφοιτος πανεπιστημιακής σχολής με αντικείμενο το θέατρο, το λεκτικό του ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και είναι όντως κατηγορίας Π.Ε.

Ακολουθούν μια σειρά από προσόντα  (δίπλωμα ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)) που δεν αντιστοιχούν στην επιστήμη της θεατρολογίας και του λεκτικού ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ενώ δεν αναφέρεται η κατοχή πτυχίου Θεατρικών Σπουδών από τα πανεπιστημιακά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ναυπλίου ή αντίστοιχου πανεπιστημίου του εξωτερικού, από την οποία καθορίζεται η ιδιότητα του θεατρολόγου στην Ελλάδα σύμφωνα με εγκυκλίους και ΦΕΚ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παραθέτουμε τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΠΔ όπου τεκμηριώνονται τόσο η αποκλειστικότητα στον τίτλο του θεατρολόγου όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ.: 41035/16,ημερομηνία 7/2/2017 και θέμα Απασχόληση των ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Θεατρολόγων και απευθύνεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και Έδρες τους, αναφέρεται ρητά: σας γνωρίζουμε ότι υφίσταται πανεπιστημιακός κλάδος ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32), τα επαγγελματικά δικαιώματα του οποίου έχουν κατοχυρωθεί με το αριθμ. Π.Δ.125/2000 (ΦΕΚ Α ́111). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ανωτέρω π.δ/τος «Οι εν λόγω πτυχιούχοι μπορούν να διοριστούν ή να προσλαμβάνονται ιδίως :α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική . . .β) Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα : όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, . . .». Ως εκ των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ υποψηφίων, δεν θα πρέπει να εξαιρείται ο κλάδος ΠΕ32 Θεατρολόγων (Πτυχιούχοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς, και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), κατά την κάλυψη θέσεων Θεατρολόγων με σχετικές προκηρύξεις. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους φορείς της χωρικής σας αρμοδιότητας (ΟΤΑ α ́και β ́ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών) σχετικά με τα παραπάνω, προκειμένου να τα λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων για τους ανωτέρω κλάδους. Δείτε και σχετική δημοσίευση : http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/ipes-ti-isxiei-gia-apasxolisi-pete-koinonikon-leitourgon-kai-pe-theatrologon-egkiklios/

Ακολούθησε και διευκρινιστική εγκύκλιος (Αθήνα, 7/3/2017 με Αριθ. Πρωτ.: 4904 και θέμα Απασχόληση των ΠΕ Θεατρολόγων) όπου επισημαίνεται ότι, κατά την κάλυψη θέσεων Θεατρολόγων με σχετικές προκηρύξεις, στους Π.Ε. Θεατρολόγους περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. «Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους φορείς της χωρικής σας αρμοδιότητας (ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών) σχετικά με τα παραπάνω, προκειμένου να τα λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων για τους ανωτέρω κλάδους.»

Δείτε και σχετική δημοσίευση https://xenesglosses.eu/2017/03/apascholisi-theatrologon/

Με έκπληξη λοιπόν και δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε πως ο δήμος σας εξέδωσε προκήρυξη που δεν ακολουθεί ούτε το ΠΔ κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου Π.Ε.32 (νυν ΠΕ91.01.) [Π.Δ.125/2000 (ΦΕΚ Α ́111)] ούτε τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περαιτέρω διαπιστώνουμε εσφαλμένες διατυπώσεις και αξιώσεις σας περί του αυτού αντικειμένου (ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) όπου και αναφέρεστε σε ανύπαρκτο δίπλωμα ΤΕΙ, ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε). Τα χαρακτηρίζουμε ανύπαρκτα καθώς αντίστοιχο ΤΕΙ του Α.Ε.Ι. Θεατρικών σπουδών δεν υπάρχει ούτε και κύκλος σπουδών ή πρόγραμμα σπουδών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Πρόσθετα των ανωτέρω και γνωρίζοντας πως τα 4 πανεπιστημιακά τμήματα προσφέρουν τουλάχιστον 150 αποφοίτους ανά έτος αποφοίτησης, αναρωτιόμαστε προς τί η αναφορά σας ως προσόντα για τον κωδικό 903 Θεατρικών Σπουδών η αντιεπιστημονική και παράτυπη αναφορά σας στα :

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. 3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

Δεν αναγνωρίζετε τα ελληνικά πτυχία και τα θεωρείτε ισάξια τα 2ετή μεταπτυχιακά και τα σεμινάρια των 410 (!!!) ωρών.

Ο ΠΕΣΥΘ ως συλλογικός επιστημονικός φορέας των Θεατρολόγων στην Ελλάδα έχει την ευθύνη της υπεράσπισης των επιστημονικών και εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων αποφοίτων ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Με αυτή την ιδιότητα ζητάμε την άμεση διόρθωση της προκήρυξης και την αναφορά στο μοναδικό ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόντος για την πρόσληψη στις θέσεις θερινής απασχόλησης του Δήμου σας.

Αναμένουμε τη θετική σας απάντηση και την ανακοινοποίηση στο ορθό της προκήρυξης το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 10η Ιουνίου και την παράταση της υποβολής αιτήσεων μετά την διόρθωσή σας.

Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την διόρθωση της αστοχίας σας και της εσφαλμένης σας διατύπωσης που μας θίγει ως κλάδο εργαζομένων και ως επιστήμονες.

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

2 σχόλια

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: